Inloggen

Inloggen

 

ALGEMEEN

Artikel 1 Algemeen

Dit reglement geldt voor de ten gevolge van het huishoudelijke reglement van Schaakvereniging Spijkenisse (hierna te noemen Schaakvereniging) in elk verenigingsjaar te organiseren interne competitiewedstrijden (hierna te noemen Interne).

 

Artikel 2 Leiding

1. De algemene leiding van de in artikel 1 bedoelde Interne berust bij de competitieleider van de Schaakvereniging (hierna te noemen competitieleider). Hij is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen, welke zich in de interne competitie voordoen.
2. Bij ontstentenis van de competitieleider wordt zijn functie waargenomen door een door het bestuur van de Schaakvereniging aan te wijzen plaatsvervanger.
3. De competitieleider kan het in artikel 2 lid 2 bepaalde ten aanzien van bepaalde taken delegeren aan een groepsleider.

 

Artikel 3 Speelgerechtigdheid

Speelgerechtigd zijn leden als bedoeld in artikel 3.1 en 3.2 van de statuten van de Schaakvereniging.

 

Artikel 4 Wedstrijdreglement

1. Gespeeld wordt volgens de spelregels van de Wereldschaakbond (FIDE) in de officiële Nederlandse vertaling, uitgegeven door de KNSB, laatste uitgave, voor zover in dit reglement niets anders is bepaald.
2. De beslissingen welke de FIDE met betrekking tot de toepassing of de uitleg daarvan neemt, zijn bij de wedstrijden pas van kracht, nadat zij vanwege de KNSB door publicatie in een officieel orgaan (bijvoorbeeld Schaakmagazine) algemeen bekend zijn gemaakt.
3. Het gebruikt van mobiele telefoons is tijdens de partij niet toegestaan. Indien geconstateerd wordt dat de telefoon van een speler afgaat, krijgt deze een waarschuwing. Bij een tweede constatering wordt de partij voor deze speler reglementair verloren verklaard. De score van zijn tegenstander wordt door de competitieleider vastgesteld.

 

INTERNE

Artikel 5 Indeling

1. Het aantal leden van de vereniging wordt opgedeeld in groepen. Indeling van deze groepen vindt plaats op basis van het behaalde resultaat in de afgelopen interne competitie.
2. Nieuwe leden worden in die groepen geplaatst, waarin zij volgens speelsterkte thuis horen. E.e.a. wordt door de competitieleider, indien nodig in overleg met de plaatsingscommissie, bepaald.

 

Artikel 6 Rating

1. Voor het vaststellen van de rating wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de laatst gepubliceerde lijst van de KNSB.
2. Indien de KNSB rating lager is dan de huidige clubrating, dan geldt de laatste.
3. Indien een speler niet op deze lijst voorkomt wordt zijn rating geschat door de competitieleider.

Artikel 7 Najaar- en Voorjaarcompetitie

De interne wordt gespeeld in een Najaar- en Voorjaarcompetitie. Begin en eind datum worden op de Algemene Ledenvergadering bekend gemaakt.

Artikel 8 Speelsysteem

1. In alle groepen wordt gespeeld volgens het Keizersysteem.
2. De speler bovenaan de ranglijst heeft een zekere vastgestelde “waarde”; de overige spelers hebben steeds één waardepunt minder dan de speler boven hen.
3. De volgorde van de spelers aan het begin van het seizoen is op basis van de eindstand van het vorige seizoen.
4. De waarde van de speler bovenaan wordt aan het begin van het seizoen vastgesteld; deze waarde is 1,667 maal het aantal spelers, afgerond naar boven. Deze waarde blijft ongewijzigd, ook als nieuwe spelers worden toegevoegd.
5. Na elke ronde vindt een herberekening plaats: daarbij worden alle uitslagen van alle rondes opnieuw geëvalueerd aan de hand van de nieuwe stand, met de bijbehorende waardes. De herberekening blijft zich herhalen totdat de stand niet meer verandert.

 

Artikel 9 Speeltempo en notatieplicht

1. Het speeltempo is 90 minuten voor de hele partij met 15 seconden extra tijd per zet vanaf zet 1.
2. Als een speler voor de eerste keer minder dan 5 minuten over heeft op zijn klok, dan is hij voor het restant van de partij niet meer verplicht te noteren.


Artikel 10 Indeling en uitslagen

1. Voor de indeling, verwerking van alle uitslagen en de bepaling van de stand wordt gebruik gemaakt van het programma “Sevilla”.
2. Bij winst krijgt men de waarde van zijn tegenstander aan punten; bij remise de helft, en bij verlies niks.
3. Twee spelers kunnen meerdere keren tegen elkaar uitkomen, echter wel met minimaal 8 rondes ertussen.
4. Bij zeer geringe opkomst kan afgeweken worden van 10.3.
5. Oneven aantal spelers:

a. De “oneven” speler wordt toegewezen aan de speler met de meest gespeelde partijen.
b. De “oneven” speler krijgt een half keer de eigen waarde aan punten.
c. Indien er in meerdere groepen oneven spelers zijn, spelen deze oneven spelers tegen elkaar met vermelding "brug".

 

Artikel 11 Overige punten 

1. Een speler die met kennis afwezig is, zogenaamd “afwezig met bericht” (AMB), krijgt bij de:

a. 1e keer AMB 5/10 van zijn/haar eigen waarde.
b. 2e keer AMB 4/10 van zijn/haar eigen waarde.
c. 3e keer AMB 3/10 van zijn/haar eigen waarde.
d. 4e keer AMB 2/10 van zijn/haar eigen waarde.
e. 5e keer of meer AMB 1/10 van zijn/haar eigen waarde.

2. Een speler die zonder kennis afwezig is, maar wel is ingedeeld, zogenaamd “afwezig zonder bericht”, krijgt geen punten.
3. Een speler krijgt de helft van zijn eigenwaarde aan punten bij:

a. Externe partijen.
b. Bardienst
c. Deelname aan de Knock-Out competitie tijdens een clubavond.

 

Artikel 12 Kampioenschap

1. Indien één en dezelfde speler volgens artikel 5 in beide competities het hoogst is geëindigd, dan is hij of zij voor één jaar clubkampioen en ontvangt een wisselprijs.
2. Indien uit lid 1 geen kampioen komt, spelen de winnaars van de Najaar- en de Voorjaarcompetitie een match tegen elkaar.

a. Deze match bestaat uit twee partijen met een speeltempo volgens artikel 9.1. Er wordt geloot om de kleuren.
b. Indien de match van lid 2a gelijk eindigt, dan wordt er opnieuw geloot om de kleur en worden er 2 partijen gespeeld met een speeltempo van 3 minuten per persoon met 2 seconden extra tijd per zet vanaf zet 1.
Indien deze match gelijk eindigt, dan volgt een nieuwe loting om de kleur en een nieuwe serie snelschaakpartijen, met dien verstande, dat de eerste winstpartij de match onmiddellijk beëindigt en de winnaar van de match bekend is.
c. De partijen worden in overleg met de spelers, bij voorkeur op de clubavonden, gespeeld in de maand juni of juli.

3. De winnaars van de Najaar- en Voorjaarcompetitie van de overige groepen spelen conform lid 2.a, 2.b en 2.c tegen elkaar voor de wisselbeker van hun betreffende groep.

Artikel 13 Eindstand

1. De volgorde van de deelnemers in de eindstand van elke groep wordt bepaald door:

a. Meeste Keizerpunten.
b. Onderling resultaat.
c. Meest gewonnen partijen.

2. Eindigen twee spelers gelijk op de eerste plaats, dan spelen zij een beslissingsmatch volgens artikel 12.2b.
3. Eindigen drie of meer spelers op de eerste plaats, dan spelen zij een halve competitie met een speeltempo van 5 minuten per persoon per partij.

 

Artikel 14 Promotie en degradatie

1. Naar de opvolgend hogere groepen promoveren alle twee hoogst geëindigde spelers van iedere groep, behalve de twee van de hoogste groep.
2. Vanuit alle groepen, behalve de laagste groep, degraderen naar de opvolgend lagere groepen de twee laagst geëindigde spelers van iedere groep.
3. Een speler die niet wenst te promoveren, is verplicht dit voor aanvang van de competitie te melden aan de competitieleider.
4. Een spelers die niet degradeert kan op eigen verzoek een groep lager gaan spelen. Hij moet dit verzoek voor aanvang van de competitie indienen bij de competitieleider.
5. De competitieleider kan voor een speler een snelle promotieregeling toepassen
6. De competitieleider en de jeugdleider mogen na onderling overleg en jeugdspeler zonder mee in een groep plaatsen, waar volgens hun oordeel deze jeugdspeler in thuis hoort.
7. Indien nodig worden de groepen op grond van het eindklassement van de laatst gespeelde competitie aangepast om aan het minimaal gewenste aantal spelers per groep te komen.


Artikel 15 Speellocatie

De wedstrijden worden op de clubavond, in het clublokaal, gespeeld.

 

Artikel 16 Prijzen

1. De prijsuitreiking van de Najaarcompetitie vindt plaats voor aanvang van de Voorjaarcompetitie.
2. De prijsuitreiking van de Voorjaarcompetitie vindt plaats op de algemene ledenvergadering.
3. Voor de verdeling van de prijzen wordt uitgegaan van de eindrangschikking als bepaald conform artikel 12 en 13.
4. De wisselbeker wordt eigendom van de speler die driemaal achtereen of vijfmaal in totaal kampioen van de Schaakvereniging is geweest.


 Artikel 17 Aan- en afmelden

1. Elke speler dient, voor aanvang van de Interne, bij de competitieleider aan te geven of hij/zij standaard wel of standaard niet ingedeeld wil worden.

a. Een speler die aangeeft standaard wel ingedeeld te willen worden, dient zich af te melden als hij/zij niet komt.
Sanctie: een speler die aangegeven heeft standaard wel ingedeeld te willen worden en 2 keer niet komt zonder zich af te melden, van deze speler wordt de standaard gewijzigd naar niet ingedeeld te willen worden.
b. Een speler die aangeeft standaard niet ingedeeld te willen worden, dient uiterlijk 19:45 uur aanwezig te zijn, of zich van te voren aan te melden, als hij/zij wel komt.
c. Het is mogelijk om de aangegeven standaard te wijzigen bij de competitieleider.

2. Aan- en afmelden kan op de volgende manieren:

a. Op het aan- en afmeldformulier op het prikbord.
b. Per telefoon, whatsapp of SMS naar de competitieleider.
c. Per email.
d. Via het aan- en afmeldformulier op de website.


Artikel 18 Externe competitie

In de week, waarin een wedstrijd voor de externe competitie is (wordt) gespeeld, hoeft men geen partij in de huishoudelijke competitie te spelen, met in achtneming van artikel 11.3.

 

 SLOTBEPALING

Artikel 19 Beroep

1. Tegen een door een groepsleider genomen beslissing staat voor de belanghebbende(n) beroep open bij de competitieleider.
2. Een beroep volgens 19.1 moet direct na de uitspraak van de groepsleider worden gedaan en ter plaatse in het bijzijn van alle betrokkenen worden afgehandeld.
3. Tegen een door de competitieleider genomen beslissing staat voor de belanghebbende(n) beroep open bij het bestuur.
4. Een beroep volgens 19.3 moet schriftelijk, met redenen omkleed binnen vijftien dagen, nadat de beslissing is mede gedeeld, worden ingediend bij de secretaris van de schaakvereniging, onder gelijktijdige verzending van een afschrift aan alle bij het beroep betrokkenen.
5. Binnen één maand na indiening van het beroepschrift ontvangen de indiener(s) van het beroep, de competitieleider en de overige betrokkenen een gemotiveerde uitspraak.

 

Artikel 20 Vaststelling reglement

1. Aldus goedgekeurd tijdens een stemronde van de Algemene Ledenvergadering van de Schaakvereniging op 30 augustus 2019.
2. Dit reglement vervangt het tijdens de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 31 augustus 2018, goedgekeurde reglement.
3. Wijzigingen op dit reglement dienen te worden goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van de Schaakvereniging.