Inloggen

Inloggen

 

Artikel 1 Algemeen

Dit reglement geldt voor de ten gevolge van het Knock-out competitiereglement van Schaakvereniging (Sv) Spijkenisse in elk verenigingsjaar te organiseren Knock-outcompetitie.

 

Artikel 2 Leiding

 1. De algemene leiding van de in artikel 1 bedoelde competitie berust bij de competitieleider van Sv Spijkenisse. Hij is belast met de uitvoering en handhaving van dit reglement en het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen, welke zich terzake mochten voordoen.
 2. Bij ontstentenis van de competitieleider wordt zijn functie waargenomen door een (enkele) door het bestuur aan te wijzen plaatsvervanger(s).

 

Artikel 3 Beroep

 1. Tegen een door de competitieleider genomen beslissing staat voor belanghebbende(n) beroep open bij het bestuur.
 2. Een beroep volgens artikel 3 lid 1 moet schriftelijk, met redenen omkleed binnen vijftien dagen, nadat de beslissing is medegedeeld, worden ingediend bij de secretaris van Sv Spijkenisse, onder gelijktijdig verzending van een afschrift aan alle bij het beroep betrokkenen.
 3. Binnen één maand na indiening van het beroepschrift ontvangen de indiener(s) van het beroep, de competitieleider en de overige betrokkenen een gemotiveerde uitspraak.

 

Artikel 4 Speelgerechtigheid

Speelgerechtigd zijn leden als bedoeld in artikel 3 lid 1 en lid 2 van de statuten van Sv Spijkenisse.

 

Artikel 5 Speelsysteem

 1. Er wordt gespeeld volgens een vast Knock-outschema (zie bijlage A)
 2. Er worden 5 ronden gespeeld.
 3. In iedere ronde wordt één partij gespeeld.

 

Artikel 6 Indeling

 1. Spelers worden ingedeeld voor de Knock-outcompetitie als ze het in de enquête, die jaarlijks in mei uitgedeeld wordt, aangeven.
 2. Indien er volgens artikel 6 lid 1 meer dan 32 spelers zijn, worden de spelers met de laagste rating volgens de ratinglijst, aan het begin van het aankomende schaakseizoen, van Sv Spijkenisse uit de deelnemerslijst geschrapt.
 3. Indien er volgens artikel lid 1 minder dan 32 spelers zijn, worden er “vrije spelers” aan de deelnemerlijst toegevoegd.
 4. Het speelschema kent vaste plaatsen voor de lotnummers. Bij de loting voor de invulling van het schema wordt eerst het lotnummer getrokken, daarna wordt een speler op dat lotnummer ingeloot.
 5. Na iedere ronde gaat de winnaar door naar de volgende ronde. De verliezer is uitgeschakeld.
 6. De 5e ronde is de finale.

 

Artikel 7 Speelseizoen

 1. De 1e ronde van het speelseizoen vangt niet eerder aan dan op de 1e vrijdag van oktober en eindigt op de laatste vrijdag van november.
 2. De 2e ronde van het speelseizoen vangt niet eerder aan dan op de 1e vrijdag van december en eindigt op de laatste vrijdag van januari.
 3. De 3e ronde van het speelseizoen vangt niet eerder aan dan op de 1e vrijdag van februari en eindigt op de laatste vrijdag van maart.
 4. De 4e ronde van het speelseizoen vangt niet eerder aan dan op de 1e vrijdag van april en eindigt op de laatste vrijdag van mei.
 5. De 5e ronde van het speelseizoen wordt gespeeld, in overleg tussen beide spelers en de wedstrijdleider, op een nader te bepalen datum in de maand juni.

 

Artikel 8 Kampioenschap

De winnaar van de finale is de Knock-out kampioen van Sv Spijkenisse

 

Artikel 9 Speeldata en -locatie

 1. In onderling overleg tussen beide spelers wordt een speeldatum vastgelegd, die moet voldoen aan de criteria gesteld in artikel 7.
 2. Indien deze datum op een vrijdag valt, wordt minimaal één week voor deze data aan de competitieleider meegedeeld.
 3. De partijen mogen ook thuis gespeeld worden, of op zaterdag als het 1e team thuis speelt.
 4. Is men volgens lid 3 van dit artikel in gebreke gebleven, dan wordt men automatisch voor de interne- c.q. brugcompetitie ingedeeld.

 

Artikel 10 Uitstel

 1. Een wedstrijd kan slechts wegens zeer dringende redenen - ter beoordeling van de competitieleider - worden uitgesteld.
 2. Een verzoek tot uitstel moet, indien zich naar de mening van de verzoekende speler een reden als bedoeld in lid 1 voordoet, terstond bij de competitieleider worden ingediend. Daarnaast dient ook de tegenstander op de hoogte gesteld te worden van het verzoek tot uitstel.
 3. Indien de competitieleider uitstel toelaat, bepaalt hij zo spoedig mogelijk, onder raadpleging van de beide spelers, opnieuw plaats en datum voor de partij. Hierbij wordt als richtlijn aangehouden dat, behoudens volstrekte onmogelijkheid, de wedstrijd vóór de volgende ronde moet worden gespeeld.
 4. Indien een partij niet binnen de gestelde termijn per ronde is gespeeld, bepaalde het lot welke speler door gaat naar de volgende ronde.

 

Artikel 11 Kleurverdeling

De spelers loten voordat de partij begint de kleurverdeling. De loting geschiedt d.m.v. één wit- en één zwart stuk in beide handen laten rammelen, waarna men zonder te kijken een stuk in de handpalm met gebalde vuisten naar voren richt, waarna de ander een vuist kiest: na opening van deze vuist speelt hij/zij met deze kleur.

 

Artikel 12 Speeltempo en notatieplicht

 1. Het speeltempo is 90 minuten voor de hele partij met 15 seconden extra tijd per zet vanaf zet 1.
 2. Als een speler voor de eerste keer minder dan 5 minuten over heeft op zijn klok, dan is hij voor het restant van de partij niet meer verplicht te noteren.
 3. Indien er na de reguliere partij geen winnaar is wordt, met verwisseling van kleur, het speeltempo per persoon 3 minuten voor de hele partij met 2 seconden extra tijd per zet vanaf zet 1.
 4. Indien er na de snelschaakpartij geen winnaar is, wordt er met verwisseling van kleur weer een snelschaakpartij gespeeld totdat er een winnaar is.

 

Artikel 13 Aanvangstijdstip

 1. Het aanvangstijdstip is 20:00 uur.
 2. Indien een speler meer dan 60 minuten na het te voren vastgestelde aanvangstijdstip van de wedstrijd niet aanwezig is, dan verliest die speler de partij.

 

Artikel 14 Wedstrijdreglement

 1. Gespeeld wordt volgens de spelregels van de wereldschaakbond (FIDE) in de officiële Nederlandse vertaling, uitgegeven door de KNSB, laatste uitgave, voor zover in dit reglement niets anders is bepaald.
 2. De beslissingen, welke de FIDE met betrekking tot de toepassing of de uitleg daarvan neemt, zijn bij de competitiewedstrijden pas van kracht, nadat zij vanwege de KNSB door publicatie in een officieel orgaan (bijvoorbeeld Schaakmagazine) algemeen bekend zijn gemaakt.
 3. Het gebruikt van mobiele telefoons is tijdens de partij niet toegestaan. Indien geconstateerd wordt dat de telefoon van een speler afgaat, krijgt deze een waarschuwing. Bij een tweede constatering wordt de partij voor deze speler reglementair verloren verklaart. De score van zijn tegenstander wordt door de competitieleider vastgesteld.
 4. De snelschaakpartij wordt gespeeld volgens aanhangsel B van het FIDE reglment en artikel B3 is van toepassing.

 

Artikel 15 Vaststelling reglement

Aldus goedgekeurd tijdens een stemronde van de Algemene Ledenvergadering van de Schaakvereniging op 28 augustus 2015.
Dit reglement vervangt het tijdens de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 29 augustus 2014 goedgekeurde reglement.
Wijzigingen op dit reglement dienen te worden goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van de Schaakvereniging.

 

 

Bijlage A Speelschema

Ronde 1 match 1: lotnr. 1 - lotnr. 32
  match 2: lotnr. 16 - lotnr. 17
  match 3: lotnr. 8 - lotnr. 25
  match 4: lotnr. 9 - lotnr. 24
  match 5: lotnr. 4 - lotnr. 29
  match 6: lotnr. 13 - lotnr. 20
  match 7: lotnr. 5 - lotnr. 28
  match 8: lotnr. 12 - lotnr. 21
  match 9: lotnr. 2 - lotnr. 31
  match 10: lotnr. 15 - lotnr. 18
  match 11: lotnr. 7 - lotnr. 26
  match 12: lotnr. 10 - lotnr. 23
  match 13: lotnr. 3 - lotnr. 30
  match 14: lotnr. 14 - lotnr. 19
  match 15: lotnr. 6 - lotnr. 27
  match 16: lotnr. 11 - lotnr. 22
         
Ronde 2 match 17: winnaar match 1 - winnaar match 2
  match 18: winnaar match 3 - winnaar match 4
  match 19: winnaar match 5 - winnaar match 6
  match 20: winnaar match 7 - winnaar match 8
  match 21: winnaar match 9 - winnaar match 10
  match 22: winnaar match 11 - winnaar match 12
  match 23: winnaar match 13 - winnaar match 14
  match 24: winnaar match 15 - winnaar match 16
         
Kwart finale match 25: winnaar match 17 - winnaar match 18
  match 26: winnaar match 19 - winnaar match 20
  match 27: winnaar match 21 - winnaar match 22
  match 28: winnaar match 23 - winnaar match 24
         
Halve finale match 29: winnaar match 25 - winnaar match 26
  match 30: winnaar match 27 - winnaar match 28
         
Finale match 31: winnaar match 29 - winnaar match 30