Lid worden is heel eenvoudig. Kom gewoon een paar keer vrijblijvend op de clubavond langs en kijk of het bevalt. En is dat het geval, dan verwelkomen wij u graag als nieuw lid. Om u aan te melden of voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met onze secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
Het bestuur behoudt zich het recht voor nadere informatie te vragen over de eventuele aanmelding en/of de aanmelding af te wijzen.
 

Contributie, seizoen 2023-2024

In de Algemene Vergadering van Schaakvereniging Spijkenisse op vrijdag 1 september 2023 zijn de nieuwe contributiebedragen voor het verenigingsjaar van 1 juli 2023 t/m 30 juni 2024 vastgesteld.

 

Leden:
- Seniorlid, 20 jaar en ouder            € 135, -
- Jeugdlid, 16 tot en met 19 jaar      € 103, -
- Jeugdlid, tot en met 15 jaar           € 72, -
- KNSB/RSB-lid, 16 jaar en ouder   € 65,-
- KNSB/RSB-lid, tot en met 19 jaar € 32, -
 
Dubbelleden *
- Seniorlid, 20 jaar en ouder            € 72, -
- Jeugdlid, 16 tot en met 19 jaar       € 72,-
- Jeugdlid, tot en met 15 jaar           € 42,-
*Dubbelleden zijn leden die naast hun hoofdvereniging tevens lid zijn van Sv Spijkenisse.

In de ledenvergadering van 02 september 2011 is besloten dat de contributie door middel van automatisch incasso moet worden voldaan voor senior en junior leden. U kunt de penningmeester om een machtigingskaart vragen. Voor de jeugdleden geldt een afwijkende regeling (zie onder). Door betaling van de contributie bent u voor een seizoen zowel lid bij SV Spijkenisse als bij de Rotterdamse Schaakbond(RSB) en de Koninklijke Nederlandse Schaakbond(KNSB).

Contributie:

 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.
 2. Peildatum voor de leeftijdsbepaling is de datum van de start van het seizoen (1 juli).
 3. De contributie wordt per seizoen betaald door middel van Euro-incasso. Voor jeugdleden geldt een afwijkende regeling (zie punt 7).
 4. Zij die vanaf aanvang van het verenigingsjaar lid zijn, dienen de contributie uiterlijk voor 1 oktober te hebben voldaan.
 5. Voor nieuwe leden geldt dat de contributieverplichting op de eerste dag van de volgende kalendermaand na de dag van inschrijving aanvangt.
 6. Zij die in de loop van een jaar toetreden betalen over dat jaar, op het tijdstip van hun toetreding als contributie, zoveel maanden als het verenigingsjaar nog duurt. Het nieuwe lid betaalt dus tot het eind van het verenigingsjaar de contributie. Voorbeeld: Iemand wordt per 4 februari 2024 senior lid. Het lid dient over 4 maanden (vanaf 1 maart 2024) contributie te betalen. 4/12 x € 135,- = € 45, -
 7. Jeugdleden ontvangen bij aanmelding een factuur van de penningmeester. Het te betalen saldo wordt overgemaakt naar Rabobank rekening NL66 RABO 0114 9948 89 ten name van Schaakvereniging Spijkenisse onder vermelding van de naam van het lid en het desbetreffende verenigingsjaar. Jeugdleden die gedurende de laatste 6 maanden van het seizoen (januari tot en met juni) toetreden, betalen 50% van hun jaar contributie. Het teveel betaalde bedrag wordt verrekend met de contributie van het daaropvolgende seizoen.

Euro-incasso:

 1. Schaakvereniging Spijkenisse bevordert het gebruik van Euro-incasso door deze verplicht te stellen voor senior- en juniorleden.
 2. Bij de aanmelding van een nieuw lid wordt aan het lid of diens ouder/verzorger een machtigingskaart uitgereikt.
 3. Het lid of diens ouder/verzorger bij minderjarige leden machtigt door middel van de SEPA machtigingskaart de penningmeester de contributie te incasseren van de rekening van eerstgenoemde.
 4. Indien de rekeninghouder niet akkoord gaat met de afschrijving kan de rekeninghouder de afschrijving binnen 30 dagen laten terugstorten door de bank (storneren).
 5. De SEPA machtigingskaart wordt bewaard door de penningmeester.
 6. Het lid of diens ouder/verzorger wordt in kennis gesteld van het moment waarop de afschrijving bij benadering zal plaatsvinden.
 7. De machtiging geldt tot wederopzegging.

Lidmaatschap beëindigen:

 1. Beëindigen van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk worden gedaan bij het bestuur (ter attentie van de secretaris per brief of e-mail) uiterlijk vier weken voor het einde van het lopende verenigingsjaar, dus uiterlijk 1 juni van dat jaar.
 2. Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt per eerste dag van een maand. Wanneer de afmelding bij de secretaris binnen is gekomen, is het lid tot de eerste dag van de daaropvolgende maand nog in bezit van het lidmaatschap van de schaakvereniging.
 3. De penningmeester brengt u op de hoogte van het resterende verschuldigde contributiebedrag.
 4. Indien een persoon gedurende het verenigingsjaar lid is geworden en in hetzelfde verenigingsjaar zijn lidmaatschap heeft beëindigd, dient deze persoon over de volgende periode contributie te voldoen: vanaf de eerste dag van de volgende kalendermaand na de dag van inschrijving tot en met het einde van het verenigingsjaar (30 juni).